Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Unstoppable Lifestyle B.V.

Voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2020

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Unstoppable Lifestyle, wij, we, ons of onze: Unstoppable Lifestyle B.V., gevestigd aan de
Joop Geesinkweg 901,
 1114 AB in Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder registratienummer 71014543 en met Btw-identificatienummer: 8585
46.917.B.01

Klant, jij, je of jou(w): De gebruiker van een van onze Programma’s of andere door ons
aangeboden diensten en/of de bezoeker van onze website(s).

Programma: Elk van de door ons aangeboden programma’s, zoals het Bol Masterclass
Programma.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1. Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanschaf van) een Programma of op jouw
bezoek aan onze website. Daarnaast zijn deze Voorwaarden van toepassing op al onze
andere diensten, leveringen en aanbiedingen en op overeenkomsten die je met ons sluit.
Afwijkingen op de Voorwaarden zijn alleen geldig, als we dit expliciet of schriftelijk zijn
overeengekomen. Wij accepteren geen andere (algemene) voorwaarden dan die van ons.
Mochten onze Voorwaarden of een met ons gesloten overeenkomst een bepaling bevatten
die in strijd is met de wet, dan blijven alle andere bepalingen in de Voorwaarden geldig. De
bepaling zelf zal door ons worden vervangen door een vergelijkbare bepaling die niet in
strijd is met de wet. Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden zo nu en dan te
wijzigen. Op onze website zijn altijd de meest recente Voorwaarden te vinden. We raden je
daarom aan om regelmatig op onze website te checken of er nieuwe Voorwaarden gelden.
Overigens blijven op het door jou aangeschafte Programma de Voorwaarden van kracht die
je bij het plaatsen van je bestelling hebt geaccepteerd.

2. Totstandkoming overeenkomst

Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden ons niet. Wij behouden ons het
recht voor te weigeren om met een (rechts)persoon een overeenkomst aan te gaan om ons
moverende redenen.
Een overeenkomst tussen jou en ons komt tot stand zodra:

● je op onze website alle inschrijfvelden volledig en naar waarheid hebt ingevuld;
● je akkoord bent gegaan met de Voorwaarden;
● je jouw bestelling bevestigt via de ‘akkoord’-button; en
● wij jou een akkoordbevestiging per e-mail hebben gestuurd.

3. Betaling

Op onze website is aangegeven op welke manier je kunt betalen voor jouw aankoop. Je
betaalt op de door jou gekozen betaalwijze. Als die mogelijkheid is aangegeven, kun je er

eventueel ook voor kiezen in termijnen te betalen. Zodra je jouw bestelling hebt bevestigd,
ga je de verplichting aan om de gehele aankoopsom aan ons te betalen. Je bent daarbij –
uiteraard – verplicht om juiste en volledige betaalgegevens op te geven. En, als je betaalt via
een incasso, om te zorgen voor voldoende saldo.

Termijnbetalingen dienen binnen de aangegeven termijnen door ons ontvangen te zijn. Bij te
late betaling kunnen we wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. Mochten we
een (termijn)betaling niet tijdig ontvangen, dan kunnen we de toegang tot jouw account
onmiddellijk blokkeren.

4. Levering en herroepingsrecht

Wanneer je één van onze Programma’s aanschaft, dan kies je er daarbij voor om direct
toegang te krijgen tot dat Programma en doe je afstand van je wettelijke herroepingsrecht.
Na ontvangst van jouw (aan)betaling ontvang je binnen enkele minuten een link waarmee je
toegang krijgt tot het door jou aangeschafte Programma via het door jou aangemaakte
account.

5. Niet goed; geld terug regeling

Tevreden klanten zijn voor ons belangrijk. We willen dat jij de kans krijgt om zelf te bepalen
of het door jou aangeschafte Programma jou biedt wat je ervan verwacht. Daarom kun je
binnen 14 dagen je aankoop annuleren als je niet tevreden bent. Wij storten dan jouw
betaling terug. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet je voldoen aan de
volgende voorwaarden:

Jouw annuleringsverzoek moet binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag van aankoop, pere-
mail (via [email protected]) bij ons worden ingediend; Je mag niet meer dan vijf
video’s van het desbetreffende Programma hebben gestreamd; en Je hebt het Programma
tegen de reguliere prijs, dus niet met korting, aangeschaft.

Als wij jouw annuleringsverzoek honoreren, zullen we dat zo snel mogelijk na de ontvangst
van jouw verzoek aan je laten weten.

6. Toegang en gebruik Programma

Wij zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) onze
Programma’s en onze websites. Door een Programma aan te schaffen, krijgt je een niet-
exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar recht om dat Programma te doorlopen.
Het is dus niet toegestaan anderen dan jouzelf toegang te verlenen tot het door jou
aangeschafte Programma, het Programma (of delen daarvan) te kopiëren, verkopen,
vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, in licentie te geven of op welke
andere wijze dan ook over te dragen. Ook het delen, verkopen of op welke andere wijze dan
ook overdragen van de (inlog)gegevens die jou toegang geven tot onze Programma’s en
websites is dus niet toegestaan. Ook het enkele aanbieden aan anderen van het Programma
of (inlog)gegevens voor de websites is verboden.

Bij overtreding van het bovenstaande:
a. ben je ons een direct opeisbare contractuele boete verschuldigd van € 1.000,- per
overtreding. Elke handeling waarbij een ander dan jouzelf toegang krijgt tot het
Programma en/of onze websites wordt beschouwd als een afzonderlijke overtreding.
Indien de overtreding bestaat uit het plaatsen van (een link naar) (delen van) het
Programma op een openbaar, althans voor een groot publiek, toegankelijke locatie,

is de hoogte van de contractuele boete € 10.000,- per overtreding;
b. hebben wij het recht om naast de genoemde boete schadevergoeding te vorderen
voor de door ons geleden schade;
c. zullen wij jouw toegang tot onze Programma’s en websites blokkeren. Je hebt geen
recht op terugbetaling van de aankoopprijs.
Wij kunnen jouw toegang tot jouw account verder onmiddellijk blokkeren als je berichten
verspreidt of mededelingen doet over ons, onze medewerkers of over het Bol Masterclass
Programma die schadelijk voor ons zijn.
Als we jouw account blokkeren, heb je ook niet langer toegang tot de bij de Programma’s
behorende communities.

7. Events

Met enige regelmaat organiseren wij live events op locatie waar je aan kunt deelnemen.
Meer informatie daarover vind je op onze website. Mocht je onverhoopt jouw deelname
moeten annuleren, dan kun je dat doen door middel van een e-mail aan het in de laatste
paragraaf van deze Voorwaarden vermelde e-mailadres. Bij annulering langer dan een week
voordat het event plaatsvindt wordt het door jou betaalde inschrijfgeld terugbetaald. Bij
annulering in de week voorafgaand aan het event wordt het door jou betaalde inschrijfgeld
helaas niet terugbetaald. In het geval van een annulering naar aanleiding van een uitbraak
van COVID-19 wordt het event verplaatst. Een refund is in het geval van annulering door
COVID-19 niet mogelijk.

7.1 Bepalingen omtrent COVID-19

7.1.1. Zolang maatregelen vanuit de overheid vanwege COVID-19 van toepassing zijn zal
Unstoppable Lifestyle BV al het mogelijke in het werk stellen om het event binnen de
richtlijnen van het RIVM te laten plaatsvinden. Toch kan Unstoppable Lifestyle BV nooit
aansprakelijk gesteld worden voor COVID-19 gevolgen opgelopen tijdens het evenement.
7.1.2. Unstoppable Lifestyle BV communiceert vooraf over de maatregelen, waarin alle
gezondheidsregels worden besproken.

7.1.3. Eventuele boetes voortkomend uit het niet naleven van RIVM-richtlijnen zullen voor
rekening van u als klant zijn, tenzij dit aan opzet of grove schuld van Unstoppable Lifestyle
BV te wijten valt.
7.1.4. In het geval dat het evenement geen doorgang kan vinden als gevolg van COVID-19,
biedt Unstoppable Lifestyle BV de volgende mogelijkheden aan:

– Verplaatsen van het evenement binnen 1 jaar. Afhankelijk van de voorwaarden van
betrokken partijen kunnen verplaatsingskosten van toepassing zijn.
– Voucher, ter waarde van het geboekte evenement, dat binnen 1 jaar gebruikt dient
te worden.

7.1.5. Mocht u zelf het evenement willen annuleren terwijl deze, volgens de richtlijnen, wel
zou kunnen doorgaan, dan zullen de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden gelden.
7.1.7. Het deelnemen aan het evenement is geheel voor eigen rekening en risico van de
deelnemer.

7.2 Media en media-apparatuur

7.2.1. Tijdens evenementen en bijeenkomsten kunnen foto- en filmopnames gemaakt
worden in opdracht van (of met een accreditatie van) Unstoppable. De Bezoeker en/of

deelnemer gaat er expliciet mee akkoord dat op en om de locatie en/of het terrein beeld-
en/of geluidsopnamen worden gemaakt van bezoekers en/of deelnemers (en dus ook
mogelijk van de Bezoeker) van het Evenement c.q. de bijeenkomst en dat deze mogen
worden verspreid c.q. geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen.

7.2.2. Het is de Bezoeker niet toegestaan om tijdens het Evenement fotoapparatuur
bedoeld voor consumenten mee op het Terrein te nemen en hier gebruik van te maken.
Onder fotoapparatuur bedoeld voor consumenten wordt verstaan: digitale compact-
camera’s (met een normale en vaste lens), telefoons met fotocamera en wegwerptoestellen.
Het is niet toegestaan om professionele fotoapparatuur of accessoires (zoals een
(uitschuifbaar) statief; waaronder bijvoorbeeld ook wordt verstaan een GoPro Telescoping
Pole) mee te nemen. Ook het meenemen van een filmcamera is niet toegestaan. Of sprake is
van de in dit artikel bedoelde niet toegestane apparatuur, is uitsluitend ter beoordeling van
Unstoppable. Als u twijfelt of de fotoapparatuur die u wilt meenemen is toegestaan, neem
dan voorafgaand aan het Evenement per e-mail contact met ons op.

7.2.3. Ingeval van gebruik door een Bezoeker van de in artikel 7.2.2. genoemde en niet-
toegestane apparatuur op de locatie en/of het Terrein, is Unstoppable bevoegd:
a) de apparatuur tijdelijk in bewaring te nemen, tot (naar de keuze van Unstoppable):
het Evenement is afgelopen; of door de Bezoeker is aangetoond dat alle opnamen en
mogelijke kopieën daarvan zijn gewist; of een nader te bepalen moment indien Unstoppable
daar redelijke gronden voor heeft;

b) de Bezoeker die in strijd met artikel 7.2.2. handelt, te verwijderen van de locatie en/of
het Terrein zonder dat Unstoppable gehouden is tot restitutie van het entreegeld.
7.2.4. Professionele (pers)fotografen en/of personen die uit commerciële motieven foto- of
filmopnamen van een Evenement willen maken, dienen in het bezit te zijn van een geldige
accreditatie van ons.

7.2.5. Nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters, werkboek, andere
drukwerken en/of digitale uitingen van Unstoppable Lifestyle BV of het Evenement is zonder
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Unstoppable verboden.
7.2.6. Unstoppable is bevoegd om te inspecteren of in strijd met voornoemde artikelen is
gehandeld en is tevens bevoegd mogelijk registraties in te beslag te nemen en/ of te
vernietigen.

8. Abonnementen

Al Sommige van onze Programma’s worden in abonnementsvorm aangeboden, zoals het
‘Mastermind Traject’. Dit traject bied je onder meer toegang tot live (virtuele) coaching
events. De looptijd van dit abonnement is zes maanden en kan daarna steeds voor de duur
van zes maanden worden verlengd. Vóór afloop van iedere termijn nemen we telefonisch of
per e-mail contact met je op om te vragen of je het abonnement wil verlengen. Als je hebt
aangegeven dat je tot verlenging over wil gaan, zullen we je daarvan een e-mail ter
bevestiging sturen.

9. Aansprakelijkheid

Al onze Programma’s, onze websites en onze andere uitingen zijn met de grootst mogelijke
zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen, dat deze vergissingen, onnauwkeurigheden
of (type)fouten bevatten. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Ook kunnen wij er niet in staan
dat downloads die wij aan jou ter beschikking stellen volledig virusvrij zijn. Het is jouw eigen

verantwoordelijkheid om jouw devices adequaat te beveiligen. Het is verder volledig aan jou
wat je doet met de informatie die je verkrijgt via onze Programma’s, onze websites of onze
andere uitingen: jij blijft zélf te allen tijde volledig verantwoordelijk voor je eigen daden. Wij
zijn nooit aansprakelijk voor de gevolgen van jouw interpretatie, gebruik of toepassing van
onze Programma’s, onze websites of andere uitingen van ons. Onze Programma’s kunnen
onderdelen bevatten die gaat over boekhouden. Alle tips en informatie die je via zo’n
onderdeel krijgt hebben nooit dezelfde waarde als een advies van een boekhouder of

een accountant. Ook hieraan kun je dus geen rechten ontlenen. Onze aansprakelijkheid is
altijd beperkt (1) tot vergoeding van directe schade en (2) tot maximaal het bedrag dat je
ons hebt betaald voor de aanschaf van het Programma. Wij zijn nooit aansprakelijk
voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,
verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie. De hierboven weergegeven
aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet als wij de schade hebben veroorzaakt door opzet
of bewuste roekeloosheid.

10. Beëindiging van onze dienstverlening

Wij hebben altijd het recht om onze dienstverlening per direct te beëindigen indien jij je niet
houdt aan jouw contractuele verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden of
een overeenkomst die van toepassing is.

11. Persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens conform de AVG (de “Algemene
Verordening Persoonsgegevens”) te verwerken. Op onze website vind je onze
privacyverklaring. Daarin kun je precies nalezen wat we met je gegevens doen, welke
beveiligingsmaatregelen we hebben genomen en wat jouw rechten zijn met betrekking tot
jouw persoonsgegevens.

12. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op deze Voorwaarden en alle met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van
toepassing. Mocht sprake zijn van een geschil dat we niet in goed overleg met elkaar kunnen
oplossen, dan wordt dit geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Als je
een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kun
je echter, binnen een maand nadat wij ons schriftelijk op deze bepaling hebben beroepen,
ervoor kiezen om het geschil te beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter.

13. Unstoppable Certified Coaching

Op een traject á 1,5 of 10 uur van het Unstoppable Certified Coaching programma

is geen herroepingsrecht mogelijk. De afgesloten uren blijven geldig voor onbepaalde tijd

maar kunnen niet ingewisseld worden voor geld.

13. Tot slot

Jouw vragen, klachten of opmerkingen kun je aan ons voorleggen via e-mail
([email protected]). We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw e-mail. 

0
Actieve Studenten
0
Verdiensten Studenten
0
Banen Opgezegd

121+ Recensies